LinkedInFacebook

Svet Inštituta

Prof. dr. Igor Kaučič (predsednik)
Igor Kaučič je profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava ustavno pravo, ustavno procesno pravo, evropsko ustavno pravo in druge predmete na vseh stopnjah študija. Vodi podiplomski študij ustavnega prava, in je predstojnik Katedre za ustavno pravo, od leta 2012 pa je tudi prodekan Pravne fakultete za študijske zadeve. Je dolgoletni član Društva za ustavno pravo Slovenije, v katerem je že vrsto let tudi član upravnega odbora. Je avtor številnih člankov in znanstvenih razprav ter konferenčnih prispevkov, (so)urednik več monografij in učbenikov ustavnega prava. Med njegovimi deli velja izpostaviti  učbenik »Ustavna ureditev Slovenije« (soavtor s Francom Gradom), zbornik gradiv »Ustavna reforma ustavnega sodstva« ter knjigo »Zakonodajni referendum: pravna ureditev in praksa v Sloveniji«. Posebno aktiven je bil pri organizaciji obeležitev 15. in 20. obletnice sprejema slovenske Ustave, saj je vodil organizacijska odbora, ki sta pripravila slovesnosti ob teh obletnicah, prav tako pa je bil urednik obeh zbornikov, in sicer »15 let uresničevanja Ustave Republike Slovenije« in »Dvajset let Ustave Republike Slovenije: pomen ustavnosti in ustavna demokracija«. Profesor Kaučič redno sodeluje v strokovnih skupinah Ustavne komisije Državnega zbora, v katerih je dejaven pri oblikovanju rešitev različnih ustavnopravnih problemov. Za svoj prispevek k razvoju slovenske ustavnopravne znanosti in k njeni uveljavitvi doma in v tujini je leta 2013 s strani Zveze društev pravnikov Slovenije prejel naziv pravnik leta.

Prof. dr. Dragica Wedam Lukić (podpredsednica)
Dragica Wedam Lukić je zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1971 se je tam istega leta zaposlila kot asistentka za civilno procesno pravo. Leta 1973 je opravila pravosodni izpit, leta 1976 magistriral, leta 1982 pa doktorirala. Istega leta je bila tudi izvoljena za docentko, leta 1993 pa za redno profesorico za civilno procesno pravo in mednarodno zasebno pravo. V letih 1994 in 1995 je bila prorektorica za področje vzgojno izobraževalnega dela na Univerzi v Ljubljani. Profesor Wedam Lukić ima obsežne izkušnje z delom razsodnice v različnih domačih in mednarodnih telesih za izvednsodno reševanje sporov. Leta 1997 je bila izvoljena za sodnico Ustavnega sodišča, med leti 2001 in 2004 je bila tudi njegova predsednica. Je avtorica številnih člankov, komentarjev zakonov in učbenikov na področju civilnega procesnega prava in mednarodne arbitraže, ukvarjala pa se je tudi s problemi medicinskega prava, v zadnjih letih pa se posveča predvsem ustavnemu pravu in pravu človekovih pravic. Dolga leta je bila članica odbora za mednarodno trgovinsko arbitražo pri Mednarodnem pravnem združenju (International Law Association). Leta 2008 je postala glavna urednica najstarejše slovenske pravne revije Pravnik, od leta 2012 do 2016 pa je bila tudi  nadomestna članica Beneške komisije.

Prof. dr. Franc Grad (član)
Franc Grad je redni profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poučuje ustavno pravo, Evropsko ustavno pravo, volilno in parlamentarno pravo ter lokalno samoupravo. Svojo poklicno pod je pričel v republiški Skupščini, kasneje pa je delal tudi na Okrožnem sodišču v Ljubljani in Sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo (današnja Služba Vlade za zakonodajo). Od leta 1984 je zaposlen na Pravni fakulteti v Ljubljani. Sodeloval je pri pripravi nove slovenske ustave in zakonodaje, ki ureja državno ureditev, med drugim zakona o volitvah v Državni zbor, zakona o Državnem svetu, zakona o volitvah predsednika republike in zakona o poslancih. Leta 2002 je pripravil tudi osnutek zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament. Med leti 1995 in 2012 je bil član skupine neodvisnih strokovnjakov za področje lokalne samouprave pri Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Pet mandatov je bil član Državne volilne komisije, med leti 2007 in 2008 pa je opravljal funkcijo ustavnega sodnika. Od leta 2013 je predsednik Društva za ustavno pravo Slovenije. Aktiven je tudi kot raziskovalec, saj je objavil večje število znanstvenih člankov in samostojnih monografij na različne teme s področja ustavnega prava, med njimi velja omeniti predvsem dela »Ustavna ureditev Slovenije« (v soavtorstvu z Igorjem Kaučičem), »Primerjalno ustavno pravo« (v soavtorstvu z dr. Ivanom Kristanom in dr. Antonom Pereničem), »Volitve in volilni sistem«, in  »Parlamentarno pravo«.

Dr. Tomaž Subotič (član)
Tomaž Subotič se je šolal na Univerzi v Mariboru, kjer je leta 1982 diplomiral iz ekonomije, leta 1985 magistriral, leta 1991 pa je na Fakulteti za organizacijske študije še doktoriral. Svojo poklicno pot je začel v večjem železarskem podjetju, kjer je opravljal različna dela, na koncu je vodil marketinški oddelek podjetja. Med leti 1988 in 1992 je v Pragi vodil pisarno podjetja Intertrade Ljubljana. Leta 1992 je v Pragi vzpostavil podjetje Intertrade CS, katerega lastnik in direktor je še danes. Je član nadzornih odborov več slovenskih in čeških družb. Za svoje poslovne dosežke je prejel več slovenskih in čeških priznanj. Dr. Subotič je bil v preteklosti asistent in predavatelj na Univerzi v Mariboru, danes pa je aktiven gostujoči predavatelj na Karlovi univerzi v Pragi. Poleg tega je dr. Subotič član Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, od leta 2011 pa je predsednik Šahovske zveze Slovenije.

Boštjan Koritnik (član)
Bošjan Koritnik je z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V času študija je prejel več priznanj za dosežke na različnih tekmovanjih doma in v tujini. Že med študijem in tudi po diplomi je za največji slovenski dnevnik Delo komentiral dogajanja na trgu vrednostnih papirjev. Leta 2006 se je zaposlil pri največjem slovenskem založniku pravne in poslovne literature GV Založbi, kjer je najprej delal kot novinar revije Pravna praksa, nato kot urednik iste revije in hišni pravnik založbe, leta 2010 pa je bil imenovan za direktorja in odgovornega urednika GV Založbe, po pripojitvi k družbi IUS Software pa je bil njen sodirektor do začetka leta 2015, ko je prevzel mesto tajnika Pravne fakultete v Ljubljani. V preteklosti (2006-2007) je opravljal delo sekretarja Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, od leta 2008 pa opravlja funkcijo zakladnika pri Zvezi društev za gospodarsko pravo Slovenije. Istega leta je postal tudi strokovni urednik najstarejše slovenske pravne znanstvene revije Pravnik, v letu 2014 pa je bil imenovan tako za prokurista Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani kot tudi za generalnega sekretarja Zveze društev pravnikov Slovenije. Objavil je številne članke na temo različnih pravnih in ekonomskih problemov ter prevedel več strokovnih knjig in člankov iz in v angleščino. Vpisan je tudi v podiplomski študij korporacijskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno opravlja delo tajnika Pravne fakultete v Ljubljani.