Svet Inštituta

Zasl. prof. dr. Franc Grad (predsednik)
Franc Grad je redni profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poučuje ustavno pravo, Evropsko ustavno pravo, volilno in parlamentarno pravo ter lokalno samoupravo. Svojo poklicno pod je pričel v republiški Skupščini, kasneje pa je delal tudi na Okrožnem sodišču v Ljubljani in Sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo (današnja Služba Vlade za zakonodajo). Od leta 1984 je zaposlen na Pravni fakulteti v Ljubljani. Sodeloval je pri pripravi nove slovenske ustave in zakonodaje, ki ureja državno ureditev, med drugim zakona o volitvah v Državni zbor, zakona o Državnem svetu, zakona o volitvah predsednika republike in zakona o poslancih. Leta 2002 je pripravil tudi osnutek zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament. Med leti 1995 in 2012 je bil član skupine neodvisnih strokovnjakov za področje lokalne samouprave pri Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Pet mandatov je bil član Državne volilne komisije, med leti 2007 in 2008 pa je opravljal funkcijo ustavnega sodnika. Od leta 2013 je predsednik Društva za ustavno pravo Slovenije. Aktiven je tudi kot raziskovalec, saj je objavil večje število znanstvenih člankov in samostojnih monografij na različne teme s področja ustavnega prava, med njimi velja omeniti predvsem dela »Ustavna ureditev Slovenije« (v soavtorstvu z Igorjem Kaučičem), »Primerjalno ustavno pravo« (v soavtorstvu z dr. Ivanom Kristanom in dr. Antonom Pereničem), »Volitve in volilni sistem«, in  »Parlamentarno pravo«.

Zasl. prof. dr. Dragica Wedam Lukić (podpredsednica)
Dragica Wedam Lukić je zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1971 se je tam istega leta zaposlila kot asistentka za civilno procesno pravo. Leta 1973 je opravila pravosodni izpit, leta 1976 magistriral, leta 1982 pa doktorirala. Istega leta je bila tudi izvoljena za docentko, leta 1993 pa za redno profesorico za civilno procesno pravo in mednarodno zasebno pravo. V letih 1994 in 1995 je bila prorektorica za področje vzgojno izobraževalnega dela na Univerzi v Ljubljani. Profesor Wedam Lukić ima obsežne izkušnje z delom razsodnice v različnih domačih in mednarodnih telesih za izvednsodno reševanje sporov. Leta 1997 je bila izvoljena za sodnico Ustavnega sodišča, med leti 2001 in 2004 je bila tudi njegova predsednica. Je avtorica številnih člankov, komentarjev zakonov in učbenikov na področju civilnega procesnega prava in mednarodne arbitraže, ukvarjala pa se je tudi s problemi medicinskega prava, v zadnjih letih pa se posveča predvsem ustavnemu pravu in pravu človekovih pravic. Dolga leta je bila članica odbora za mednarodno trgovinsko arbitražo pri Mednarodnem pravnem združenju (International Law Association). Leta 2008 je postala glavna urednica najstarejše slovenske pravne revije Pravnik, od leta 2012 do 2016 pa je bila tudi  nadomestna članica Beneške komisije.

Prof. dr. Igor Kaučič (član)
Igor Kaučič je profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava ustavno pravo, ustavno procesno pravo, evropsko ustavno pravo in druge predmete na vseh stopnjah študija. Vodi podiplomski študij ustavnega prava, in je predstojnik Katedre za ustavno pravo, od leta 2012 pa je tudi prodekan Pravne fakultete za študijske zadeve. Je dolgoletni član Društva za ustavno pravo Slovenije, v katerem je že vrsto let tudi član upravnega odbora. Je avtor številnih člankov in znanstvenih razprav ter konferenčnih prispevkov, (so)urednik več monografij in učbenikov ustavnega prava. Med njegovimi deli velja izpostaviti  učbenik »Ustavna ureditev Slovenije« (soavtor s Francom Gradom), zbornik gradiv »Ustavna reforma ustavnega sodstva« ter knjigo »Zakonodajni referendum: pravna ureditev in praksa v Sloveniji«. Posebno aktiven je bil pri organizaciji obeležitev 15. in 20. obletnice sprejema slovenske Ustave, saj je vodil organizacijska odbora, ki sta pripravila slovesnosti ob teh obletnicah, prav tako pa je bil urednik obeh zbornikov, in sicer »15 let uresničevanja Ustave Republike Slovenije« in »Dvajset let Ustave Republike Slovenije: pomen ustavnosti in ustavna demokracija«. Profesor Kaučič redno sodeluje v strokovnih skupinah Ustavne komisije Državnega zbora, v katerih je dejaven pri oblikovanju rešitev različnih ustavnopravnih problemov. Za svoj prispevek k razvoju slovenske ustavnopravne znanosti in k njeni uveljavitvi doma in v tujini je leta 2013 s strani Zveze društev pravnikov Slovenije prejel naziv pravnik leta.

Dr. Nejc Brezovar (član)
Dr. Nejc Brezovar je univerzitetni diplomirani pravnik in doktor pravnih znanosti. Na dodiplomskem univerzitetnem študiju je diplomiral z odliko, kasneje magistriral s področja upravnega prava in leta 2015 doktoriral z odliko s področja ustavnega prava. V letih 2014 – 2016 je bil zaposlen kot svetovalec Predsednika Vlade RS v Kabinetu Predsednika Vlade RS in opravljal dopolnilno delo na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Nato je bil v letu 2016 imenovan na funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo, ki jo je opravljal do septembra 2018. Po tem se je vrnil nazaj na Fakulteto za upravo. Med študijem je bil aktiven študent, za kar je prejel priznanje rektorice Univerze v Ljubljani; bil je član sveta Vlade RS za študentska vprašanja ter član več kot 20 svetov, odborov in komisij Pravne fakultete in Univerze v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na različnih mednarodnih konferencah po Evropi. Je tudi član Društva za ustavno pravo Republike Slovenije.

Dean Zagorac (član)

https://si.linkedin.com/in/dean-zagorac-1101b115b

Sprejeti dokumenti

LETNO POROČILO, FINANČNO POROČILO IUP 2020

Poslovno poročilo za leto 2021

LETNO POROČILO, FINANČNO POROČILO IUP 2022

Pomakni se na vrh