Zmaga dr. Vinka Dolenca na ESČP

Dr. Vinko Dolenc je uspel v pritožbi na ESČP, s katero je bilo ugotovljeno, da so slovenska sodišča premalo upoštevala, da izraelska niso hotela spoštovati izjav prič in pravnih ekspertov v odškodninskem postopku. S tem se je kršilo Haaško konvencijo in 6. člen EKČP (pravico do poštenega sojenja). O pravičnem zadoščenju bo ESČP odločilo v nadaljevanju.

Odvetnik v zadevi je bil Mitja Vidmar. Pravno mnenje, ki je bilo podlaga za pritožbo
na ESČP, pa je bilo oblikovano v okviru Inštituta za ustavno pravo, pri čemer so sodelovali profesorji dr. Dragica Wedam Lukić, dr. Ciril Ribičič in dr. Lojze Ude.


Povezava do sodbe v zadevi Dolenc proti Sloveniji, št. 20256/20, 20. oktober 2022:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-219946%22]}

Zmaga dr. Vinka Dolenca na ESČP
Pomakni se na vrh